REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1

Definicje

1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://wydawnictwo.securitum.pl/ prowadzony przez Dostawcę, w ramach którego możliwe jest nabycie przez Kupującego Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych od Sprzedawcy.

2. Dostawca - spółka działająca pod firmą SECURITUM WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044256, NIP: 6793270541, e-mail: wydawnictwo@securitum.pl, nr tel.: +48 (12) 352 33 82.

3. Sprzedawca - spółka działająca pod firmą SECURITUM WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044256, NIP: 6793270541, e-mail: wydawnictwo@securitum.pl, nr tel.: +48 (12) 352 33 82, w sytuacji, gdy jest stroną odpowiedniej umowy zawieranej w ramach Serwisu

4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

5. Kupujący – Użytkownik zawierający ze Sprzedawcą odpowiednią umowę w ramach Serwisu.

6. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną zawierający ze Sprzedawcą odpowiednią umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę w ramach Serwisu niebędąca Treścią cyfrową ani Usługą Cyfrową.

8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności Sprzedawcy i Kupującego (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Kupującego, przesyłana i przetwarzana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

9. Umowa zawarta na odległość - odpowiednia umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Konsumenta i Sprzedawcy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia odpowiedniej umowy włącznie.

10. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

11. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

12. Produkty – Towary, Treści cyfrowe oraz Usługi cyfrowe łącznie.

13. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, złożone za pośrednictwem Serwisu, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktów zamawianych przez Kupującego oraz pozostałe dane, w tym dotyczące Kupującego, niezbędne do złożenia zamówienia

14. Newsletter – materiał dostarczany w formie elektronicznej Użytkownikowi, który dokonał zapisu na Newsletter, w ramach prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Dostawcę, za pośrednictwem wiadomości e-mail kierowanej na adres wskazany przez Użytkownika

15. KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

16. UŚUD – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

17. Regulamin – niniejszy Regulamin.

§ 2

Postanowienia Ogólne

1.  Regulamin reguluje zasady, tryb i sposób zawierania umów ze Sprzedawcą w ramach Serwisu oraz określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

2. Z Dostawcą Serwisu można się skontaktować poprzez:

a) adres e-mail: wydawnictow@securitum.pl

b) numer telefonu: +48 (12) 352 33 82

c) osobiście pod adresem: ul. S. Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków.

3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 UŚUD oraz ogólne warunki umów dla umów zawieranych ze Sprzedawcą w ramach Serwisu.

4. Regulamin znajduje zastosowanie do:

a) korzystania przez Użytkowników z Serwisu m.in. poprzez jego otwieranie, przeglądanie, udostępnianie,

b) dokonywania przez Użytkowników zapisu na Newsletter,

c) zakupu przez Kupujących Produktów dostępnych w ramach Serwisu,

d) zakupu przez Kupujących Produktów z pominięciem funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu.

5. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi zakup Produktów aktualnie dostępnych w ramach Serwisu. Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Sprzedawcę Produktów znajdują się każdorazowo w ich opisie udostępnionym w ramach Serwisu. Opis zawiera w szczególności informacje na temat ceny i podstawowych cech Produktów. Znajdujące się w Serwisie informacje o Produktach oraz ich cenie nie są ofertą w rozumieniu przepisów KC, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty.

§ 3

Minimalne wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet z rekomendowanym systemem operacyjnym Windows 11 i Mac OS 10.10. lub minimalnym systemem operacyjnym Windows 7 albo urządzenia mobilnego z systemem Android lub iOS;

b) posiadanie zainstalowanej jednej z przeglądarek internetowych obsługującej technologię JavaScript i cookies:

i. Microsoft Edge począwszy od wersji 85;

ii. Mozilla Firefox począwszy od wersji 70;

iii. Google Chrome począwszy od wersji 70;

iv. Opera począwszy od wersji 70;

v. Safari począwszy od wersji 14;

2. Zawieranie umów ramach Serwisu wymaga, oprócz spełnienia wymogów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) oraz rachunku bankowego lub karty płatniczej (adekwatnie do sposobu dokonywania płatności). Operator płatności może wymagać spełnienia dodatkowych warunków, np. dokonywania autoryzacji za pomocą telefonu komórkowego. 

3. W celu prawidłowego pobrania Treści cyfrowych typu EBOOK wymagane jest oprogramowanie zdolne do otworzenia i edytowania plików w formacie PDF.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia usług oraz przesyłu danych, Sprzedawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet, w tym w szczególności stosowanie protokołu SSL (Secure Socket Layer).

§ 4

Korzystanie z Serwisu

1. Dostawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego działania. Jednakże Dostawca nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

2. Dostawca zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji opisu usług i produktów z Serwisu, jak również zastrzega sobie prawo do przerw lub zaprzestania działania Serwisu ze względu m.in. na czynności konserwacyjne. Nie wpływa to na zobowiązania Sprzedawcy związane z zakupami uprzednio dokonanymi.

3. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych wskazanych w § 3 Regulaminu.

4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają ̨Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu. 

5. Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną stanowią Załącznik nr 3 do Regulaminu.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich oraz praw i interesów Dostawcy. 

§ 5

Złożenie Zamówienia 

1. Kupujący dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu. Zakup bez wykorzystania funkcjonalności Serwisu może nastąpić wyłącznie za zgodą Sprzedawcy, w uzasadnionych przypadkach, w razie gdy Sprzedawca indywidualnie uzgodni takie odstępstwo z Kupującym.

2. Kupujący dokonuje wyboru odpowiedniej pozycji w Serwisie poprzez dodanie Produktu do wirtualnego koszyka, a następnie może dokonać zakupu poprzez złożenie Zamówienia.  Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu.

3. Zamówienie zostaje złożone, po uzupełnieniu niezbędnych danych w formularzu oraz potwierdzeniu akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie kwadratu w odpowiednim miejscu pod formularzem, z momentem naciśnięcia przez Kupującego odpowiedniego przycisku „Zamów i zapłać”.

4. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej, wskazany w formularzu Zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia zawierająca link umożliwiający pobranie faktury proforma. Wiadomość zawiera także opis i charakterystykę zakupionych Produktów. Z chwilą otrzymania przez Kupującego ww. wiadomości zostaje zawarta umowa pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Kupującemu wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia. Warunkiem jednak spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest dokonanie przez Kupującego zapłaty w terminie i na zasadach wynikających z Regulaminu.

5. Użytkownik może dokonać płatności poprzez:

a) przelew tradycyjny,

b) Pay-U,

c) inne formy płatności udostępnione przez Sprzedawcę.

6. W formularzu Kupujący zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich.

7. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność przelewem tradycyjnym, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Zamówienia w ciągu 7 od otrzymania z Serwisu wiadomości z potwierdzeniem złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej. Kupujący, który przy składaniu Zamówienia wybrał płatność za pośrednictwem Pay-U, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia Zamówienia niezwłocznie po przekierowaniu na stronę płatności Pay-U, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej. Zapłata za szkolenie online nie może być dokonana później niż na 2 dni przed planowanym terminem szkolenia. Zapłata za szkolenie onsite nie może być dokonana później niż na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie może być anulowane przez Sprzedawcę, a informacja o tym jest wysyłana do Kupującego na adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.

8. Formularz zakupu usług szkoleniowych umożliwia Kupującemu wskazanie osób, które będą uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniu. W przypadku, gdy Kupujący udostępnia Sprzedawcy dane ww. osób, zobowiązany jest on posiadać odpowiednią podstawę prawną do przetwarzania tych danych w postaci przekazania ich Sprzedawcy. W zakresie dopuszczalnym na gruncie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Kupujący zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za jakiejkolwiek konsekwencje wynikające z niewykonania przez Kupującego ww. obowiązku.

9. W przypadku niektórych Produktów dostępnych w ramach Serwisu Sprzedawca jest jedynie pośrednikiem. Informacja, że inny podmiot jest stroną umowy dostępna zawsze będzie w ramach opisu danego Produktu dostępnego w ramach Serwisu. W takim wypadku umowa zawierana jest z SECURITUM SZKOLENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636991, NIP: 6793133749, e-mail: szkolenia@securitum.pl, nr tel.: +48 (12) 352 33 82. Regulamin dotyczący zawierania umów z SECURITUM SZKOLENIA sp. z o.o. dostępny jest tutaj.

§ 6

Dostawa

1. Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe udostępniane są poprzez przesłanie odpowiednich plików lub linków na adres e-mail Kupującego podany przy składaniu Zamówienia. Dostawa, o której mowa w zdaniu poprzednim realizowana jest w ciągu maksymalnie 1 dnia od momentu zaksięgowania płatności i jest nieodpłatna, z zastrzeżeniami szczegółowymi wskazanymi w opisie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej. Link z dostępem do szkoleń on-line transmitowanych w czasie rzeczywistym oraz link z biletem na wydarzenie zostanie wysłany Kupującemu w formie Treści cyfrowej w terminie nie później niż 3 dni przed planowaną datą szkolenia lub wydarzenia, chyba że opis szkolenia bądź wydarzenia stanowi inaczej.

2. W przypadku Konsumentów, Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.

3. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, 14-dniowym terminie, Konsument może odstąpić od umowy.

4. W przypadku sprzedaży Towarów, Sprzedawca udostępnia Kupującemu wymienione na stronie internetowej Serwisu formy dostawy (dostawa realizowana jest po wcześniejszej przedpłacie).

5. Dostawa Towarów poza obszar Unii Europejskiej jest możliwa wyłącznie po uprzednim indywidualnym uzgodnieniu takiej możliwości i kosztów, jakie Kupujący zobowiązany jest z tego tytułu ponieść.

6. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący zostanie poinformowany o wysokości kosztów dostawy Towarów. Są one uzależnione od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy.

7. Dostawa Towarów na rzecz Konsumenta jest dokonywana niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie do 30 dni, chyba że umowa sprzedaży (w tym opis w Serwisie) stanowi inaczej. Termin 30-dniowy liczy się od dnia zapłaty.

 § 7

Zgodność Produktu z umową

1. Przedmiotem zawieranej ze Sprzedawcą umowy jest Produkt wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Opis wybranego Produktu stanowiącego przedmiot umowy stanowi opis udostępniany w ramach Serwisu obok danego Produktu.

2. Sprzedawca, po dostarczeniu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zobowiązany jest do informowania Konsumenta o aktualizacjach, tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

3. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania,

b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

4. Dostęp do niektórych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, jeśli tak wskazuje opis danej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostępny w ramach Serwisu, jest jednorazowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej skutkujące jego utratą.

5. Sprzedawca nie może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeśli są one dostarczane Konsumentowi w sposób jednorazowy. W pozostałych przypadkach Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową. O każdej zmianie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument będzie informowany za pomocą wiadomości przesyłanej na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. W przypadku braku akceptacji Konsumenta na dokonaną zmianę, ma on prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie.

6. Jeśli zmiana Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Konsumenta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub korzystanie z niej, Sprzedawca w terminie 7 dni przed dokonaniem zmiany poinformuje Konsumenta za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Konsumenta o właściwości i terminie dokonania tej zmiany oraz o uprawnieniu do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od poinformowania o tej zmianie. Uprawnienie to nie przysługuje, jeśli Sprzedawca zapewni Konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnej z umową, w stanie niezmienionym.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, jeżeli z opisu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej załączonego w ramach Serwisu wynikało, że Sprzedawca nie będzie dostarczał Konsumentowi aktualizacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa nie zawierają cech, których Konsument mógłby zasadnie oczekiwać, a Konsument poprzez złożenie Zamówienia wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tych konkretnych cech Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

8. Kupujący po odebraniu przesyłki zawierającej Towar jest zobowiązany do sprawdzenia jej zgodności.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową jeżeli z opisu Towaru załączonym w ramach Serwisu wynikało, że Towar nie zawiera cech, których Konsument mógłby zasadnie oczekiwać, a Konsument poprzez złożenie Zamówienia wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

§8

Newsletter

1. Użytkownik w ramach Serwisu ma możliwość dokonania zapisu na Newsletter Dostawcy.

2. Zapisu dokonuje się w polu dialogowym „Newsletter” dostępnym w Serwisie poprzez podanie swojego adresu e-mail, na który ma być doręczany newsletter oraz kliknięcie „Zapisz się”.

3. Na podany przez Użytkownika adres e-mail powinna niezwłocznie wpłynąć wiadomość o dokonaniu zapisu na Newsletter. W przypadku nieotrzymania takiej wiadomości do 48h od momentu zapisania się, Użytkownik powinien powiadomić o tym Dostawcę, kierując stosowną wiadomość na adres e-mail Dostawcy lub telefonicznie, korzystając z odpowiednich danych kontaktowych wskazanych w §2 ust. 2 Regulaminu.

4. Zapisanie się na Newsletter poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz kliknięcie „Zapisz się” jest równoznacznie z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ust. 2 UŚUDE.

5. Zapisując się na Newsletter Użytkownik zawiera umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

6. O częstotliwości doręczania Użytkownikowi Newsletteru decyduje Dostawca, przy czym zastrzega sobie prawo do wysyłki newsletteru tylko jednorazowo.

7. Użytkownik może w każdym czasie odstąpić od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na jeden ze wskazanych w §2 ust. 2 Regulaminu adresów Dostawcy.

8. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, umowę tę uważa się za niezawartą.

9. Użytkownik nie ma obowiązku zwrotu dostarczonych mu Newsletterów przed odstąpieniem od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

10. Dostawca zobowiązany jest do niekierowania na adres e-mail Użytkownika Newsletteru po otrzymaniu od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

§ 9

Niezgodność Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową

1. W przypadku niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta za tę niezgodność, jeśli istniała w momencie dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz ujawniła się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.

2. Jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może żądać doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową.

3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeśli doprowadzenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

4. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wniesienia żądania o doprowadzeniu Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową. W przypadku Usług cyfrowych, które są transmitowane w czasie rzeczywistym Sprzedawca doprowadza Usługę cyfrową do zgodności z umową w czasie umożliwiającym Konsumentowi pełny udział w tej transmisji. z

5. Jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową,

c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową,

d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do żądania, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6.  Oświadczenie Konsumenta o obniżeniu ceny należy kierować przy pomocy wiadomości e-mail lub przesyłki pocztowej, na wybrany adres wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Sprzedawca rozpatruje oświadczenie Konsumenta o obniżeniu ceny w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W tym też terminie Sprzedawca informuje za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres e-mail Konsumenta podany w trakcie składania Zamówienia o negatywnym rozpatrzeniu oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

7. W razie skorzystania z jakichkolwiek uprawnień przez Konsumenta wskazanych w niniejszym paragrafie Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni od dostarczenia mu informacji o skorzystaniu przez Konsumenta z uprawnienia wysłać mu na wskazany w Zamówieniu adres e-mail odpowiedź zawierającą rozstrzygnięcie co do uznania bądź odmowy uznania uprawnienia.

§ 10

Niezgodność Towaru z umową

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

3. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 3 miesiące, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

5. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia Sprzedawcy Towaru podlegającego naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt. Nieudostępnienie Sprzedawcy Towaru poczytuje się za odstąpienie przez Konsumenta od prawa do wymiany lub naprawy towaru.

6. Jeśli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do żądania, o którym mowa w ust.7 niniejszego paragrafu,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

7. Do oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku Towaru stosuje się §9 ust. 6 Regulaminu.

8. Postanowienie §9 ust. 7 Regulaminu stosuje się do niniejszego paragrafu wprost.

§ 11

 Reklamacja w zakresie funkcjonowania z Serwisu oraz doręczania Newsletteru

1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz doręczania Newsletteru, mogą być składane z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej przez Dostawcę.

2. Reklamacja dotycząca niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi elektronicznej powinna zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Dostawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia jej wniesienia. Przekroczenie terminu nie oznacza uznania roszczenia Użytkownika.

§ 12

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

1. Konsument może odstąpić od§ 6 ust. 3 Regulaminu, jeżeli umowy bez wzywania do dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, o którym mowa w:

a) Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, albo

b) Z okoliczności zawarcia umowy wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

2. Zakres oraz okres odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową normuje § 9 ust. 1 Regulaminu.

3. Jeśli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:

a) doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

b) Sprzedawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową,

c) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową,

d) brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do żądania, o którym mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

5. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy należy kierować przy pomocy wiadomości e-mail lub przesyłki pocztowej, na wybrany adres wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik 2 do Regulaminu.

6. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, jeszcze przed przyjęciem przez Sprzedawcę jego oferty, oferta przestaje wiązać. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu wskazane w niniejszym punkcie nie jest zależne od warunków wskazanych w niniejszym paragrafie.

7. Sprzedawca rozpatruje niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zasadność odstąpienia od umowy przez Konsumenta. Sprzedawca po rozpatrzeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wysyła na wskazany przez Konsumenta w Zamówieniu adres e-mail, wiadomość zawierającą treść rozstrzygnięcia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa przestaje wiązać Sprzedawcę i Konsumenta w momencie wysłania Konsumentowi wiadomości zawierającej informację o pozytywnym rozpatrzeniu. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi uiszczoną cenę na wskazany przez niego numer rachunku bankowego.

8. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, której obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

9. Negatywne rozpatrzenie przez Sprzedawcę oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, nie wstrzymuje uprawnienia Konsumenta do kierowania do Sprzedawcy kolejnych oświadczeń o odstąpieniu od umowy lub dochodzenia swych praw na innej prawem dozwolonej drodze.

10. W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą.

11. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

12. Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczonej przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

a) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, która stanowiła przedmiot umowy,

b) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która stanowiła przedmiot umowy,

c) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności,

d) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi Konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

13. Sprzedawca udostępnia Konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 12 lit. a-c niniejszego paragrafu.

§ 13

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość dotyczącej Towaru

1. Konsument jest uprawniony w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej.

2. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: Wydawnictwo Securitum Szkolenia Sp. z o.o. Sp.k., ul. S. Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków, z dopiskiem „Zwrot” lub przesłanie takiego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wydawnictwo@securitum.pl. Konsument może także skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy liczy się od objęcia przez Konsumenta Towaru w fizyczne władanie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić przedmiot świadczenia Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle rzecz przed upływem 14-dniowego terminu na adres: ul. Zagaje 54, 30-437 Kraków, z dopiskiem „Zwrot”. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w ust. 8 poniżej.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Usługodawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zakres oraz okres odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Towaru z umową normuje § 10 ust. 1 Regulaminu.

10. Jeśli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, gdy:

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową,

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową,

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową,

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny bez uprzedniego skorzystania przez Konsumenta z uprawnienia do żądania, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

§ 14

Własność intelektualna

1. Produkty dostarczane Kupującemu są przedmiotem ochrony prawa autorskiego.

2. Kupujący zawierając umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej uzyskuje niewyłączną licencję do korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej na wskazanych polach eksploatacji w zakresie osobistego użytku:

a. Wystawianie,

b. Wyświetlanie,

c. Odtwarzanie.

3. Zakazane jest dalsze utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu oryginału oraz kopii, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz udostępnianie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także każde korzystanie z Treści cyfrowej poza pola eksploatacji wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zakazane jest dokonywanie zmian oraz naruszanie integralności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bez zgody Sprzedawcy, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a Sprzedawca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić.

5. Kupujący zawierając umowę kupna Towaru nabywa na własność kopię egzemplarza, na którym treść prawa autorskiego została utrwalona. Zakazane jest dalsze utrwalanie i zwielokrotnianie, a następnie wprowadzanie tak powstałych kopii egzemplarza do obrotu.

6. Produkty mogą zawierać chronione prawnie znaki towarowe.

7. Treści dostępne w ramach Serwisu niebędące Produktami oraz Newsletter stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego na rzecz Dostawcy. Zakazane jest dokonywanie zmian oraz naruszanie integralności Serwisu bez zgody Dostawcy, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a Dostawca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia § 7, 9, 10, 12, 13 Regulaminu dotyczące Konsumenta mają także zastosowanie do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

3. Dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku:

a) wprowadzenia nowych lub zmiany istniejących, powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

b) zmiany lub pojawienia się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji, rekomendacji, wytycznych lub zaleceń,

c) zmiany warunków rynkowych,

d) wprowadzenie do oferty lub wycofania z Produktów,

e) zmiany w oferowanych formach dostawy, odbioru, sposobów zapłaty, w procedurze rozpatrywania reklamacji itd. wynikające ze sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa Dostawcy,

f) konieczności sprostowania omyłek pisarskich, rachunkowych, a także zapewnienia jednoznaczności postanowień Regulaminu, nie zwiększających zakresu obowiązków i nie zmniejszających zakresu uprawnień Użytkownika.

4. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania z art. 384 KC. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Konsumentów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Dostawcę na stronie internetowej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu.

5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

6. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Zakres i cele Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, kiedy:

a) odwiedzasz stronę sklepu internetowego dostępnego pod adresem wydawnictow.securitum.pl (w tym każdą z jej podstron – dalej strona ta oraz jej podstrony łącznie zwane są „Sklepem”),

b) dokonujesz zakupów w Sklepie,

c) zamawiasz naszą usługę lub produkt poprzez funkcjonalności udostępnione przez nas w ramach Serwisu oraz w ramach innych kanałów komunikacji z nami;

d) kontaktujesz się z nami w dowolny sposób i za pomocą dowolnego kanału komunikacji, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie: osobiście, telefonicznie, pocztą tradycyjną, za pomocą formularza kontaktowego, za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą jakiekolwiek innej funkcjonalności udostępnionej przez nas.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest SECURITUM WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044256, NIP: 525708327 (dalej: „Administrator” lub „Usługodawca”, „my”, „nasz”).

W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem ul. S. Zygmunty Zimmer 5, 30-441 Kraków, telefonicznie pod numerem nr tel.: +48 (12) 352 33 82 lub za pomocą wiadomości e-mail pod adresem: wydawnictwo@securitum.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe, które uzyskamy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności, będziemy przetwarzać w następującym celu:

a) podjęcia wobec Ciebie i na Twoje żądanie niezbędnych czynności przed zawarciem umowy, zawarcia umowy, a także wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy zawartej między Tobą i nami, w tym umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu (w szczególności wykonania usługi oraz jej rozliczenia) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

b) odpowiedzi na wiadomości kierowane do nas na nasze dane kontaktowe, a także wysyłania wiadomości do Ciebie w wyniku zgłoszenia przez Ciebie prośby o kontakt – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c) wykonania obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy – w oparciu o przepisy prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej nakładające takie obowiązki, w tym regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d) analizy korzystania ze Sklepu, jak również poprawy jego funkcjonowania i bezpieczeństwa, dostosowania sposobu, w jaki strona www jest wyświetlana i jej personalizacji, zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania, analizy zachowania w Sklepie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

e) dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako Administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ;

f) marketingu bezpośredniego produktów lub usług (w tym wysyłki newslettera), nawiązania lub podtrzymania relacji biznesowych – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w przypadku, gdy łączy nas istniejąca relacja biznesowa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku gdy taką relację dopiero zamierzamy nawiązać, w oparciu o Twoją zgodę (od czasu wyrażenia zgody przez czas nie dłuższy niż do momentu jej wycofania) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

g) archiwizacji danych i wykonywania kopii zapasowych –w związku z nałożonym na nas jako na Administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych

W przypadku, gdy korzystasz ze Sklepu zapisujemy takie dane, jakie podasz nam w związku z tym, że są one niezbędne do realizacji zamówienia:

a) status użytkownika (osoba fizyczna/firma),

b) imię, nazwisko/nazwa firmy wraz z formą prawną,

c) dane potrzebne do wystawienia faktury (w tym adres i NIP),

d) numer telefonu oraz adres dostawy, jeżeli jest potrzebny w celu realizacji dostawy;

e) adres e-mail,

f) dane płatnicze (nr rachunku bankowego, nazwa banku, w którym prowadzić rachunek płatniczy)

Jeżeli Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz adresu e-mail zostały nam przekazane przez osobę, która dokonała zakupu szkolenia, wskazując Ciebie jako uczestnika, będziemy je przetwarzać na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, to jest w celu realizacji usługi szkoleniowej na Twoją rzecz, w tym przesłania linku do szkolenia, weryfikacji, czy jesteś osobą uprawnioną do udziału w szkoleniu i korzystania z linku dostępowego oraz (w zależności od przypadku) także w celu potwierdzenia Twojego udziału w szkoleniu, np. poprzez wydanie certyfikatu.Jeżeli korzystając z udostępnionych przez nas funkcjonalności w Serwisie lub w ramach innych kanałów komunikacji, przekazujesz nam Twoje dane osobowe, np. zamawiając usługę, zgłaszając swój udział w wydarzeniu przez nas organizowanym lub w jakimkolwiek innym celu, przetwarzamy takie dane, jakie podasz nam w związku z tym, że są one niezbędne do realizacji na Twoją rzecz zamówionej usługi, umożliwienia udziału w wydarzeniu lub dokonania innej czynności.

W przypadku podawania danych osobowych innych osób (np. uczestników szkolenia, pracowników), przed ich przekazaniem upewnij się, że posiadasz podstawę prawną do ich udostępnienia.

Niektóre dane zbierane są w sposób automatyczny w związku z korzystaniem ze Sklepu i zapewnieniem jego funkcjonalności:

a) informacje o aktywności (data zakupu, data uzupełnienia formularza przez osobę, która nie dokończy zakupu);

b) suma zamówień;

c) średnia wartość zamówienia;

d) informacja, czy klient dokończył czy nie dokończył realizacji płatności;

e) informacja, czy wyrażone zostały na naszą rzecz zgody wymagane prawem.

Możemy również zbierać pewne dane o użytkownikach Sklepu w celu optymalizacji jego funkcjonowania i poprawy działania w przyszłości. Dane takie obejmować mogą adres IP, rodzaj i wersję urządzenia oraz przeglądarki z jakich korzystasz, a także sposób korzystania ze Sklepu. W większości przypadków nie będziemy w stanie z pomocą tych danych Cię zidentyfikować jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. W sytuacji natomiast, gdy potencjalnie jesteśmy w stanie połączyć je z Tobą, co może nastąpić gdy posiadamy dodatkowe dane z innego źródła, stać się one mogą dla nas Twoimi danymi osobowymi.

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego lub podanych w Sklepie adresów e-mail, numerów telefonów, czy też tradycyjnie za pomocą poczty, albo osobiście, bądź w jakikolwiek inny sposób, jak również w sytuacjach, gdy mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach związanych z realizacją umowy lub marketingowych), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub są niezbędne do odpowiedzi na Twoje wiadomości (w tym dane identyfikacyjne oraz kontaktowe). Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji obowiązków wynikających ze wskazanych wyżej przepisów, w celu zawarcia lub wykonania umowy lub do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, to jest w celu:

a) skontaktowania się z Tobą w celach związanych z zawarciem lub realizacją umowy;

b) odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,

c) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych,

d) archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych.

5. Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

a) do celu realizacji umowy zawartej z pomocą Sklepu lub w inny sposób – przez czas niezbędny do jej zrealizowania, a także rozliczenia, jednak nie dłużej niż do momentu przedawnienia wszelkich roszczeń mogących powstać z takiej umowy;

b) do kontaktu z Tobą – od dnia zebrania danych do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie, w której nawiązałeś kontakt lub upływu czasu, gdy racjonalnie możemy zakładać, że będziemy musieli skontaktować się z Tobą;

c) do celów marketingowych – przez czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona, jednak w przypadku newslettera nie dłużej niż do momentu wygaśnięci wszelkich roszczeń mogących powstać z umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci newslettera;

d) do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń;

e) do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez Usługodawcę w sposób prawidłowy;

f) do celów poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Sklepu lub Serwisu – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu;

g) do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji u Usługodawcy.

Każdorazowo jednak dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania (gdy podstawą ich przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes), albo nie dłużej niż do wycofania zgody, jeżeli jest ona podstawą prawną przetwarzania danych.

6. Odbiorcy danych

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

a) osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, księgowości, komunikacji elektronicznej, hostingu danych, usług z zakresu funkcjonowania strony WWW Sklepu, analizy danych, wysyłki e-maili, usług prawnych, marketingu i remarketingu, dostawy zamówionych u nas produktów i usług, w szczególności firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe),

b) spółce SECURITUM SZKOLENIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636991, NIP: 6793133749 (dalej jako: „SECURITUM SZKOLENIA”), która świadczy usługi szkoleniowe. W sytuacji gdy w ramach Sklepu nabyłeś szkolenie, administratorem Twoich danych osobowych niezbędnych do wykonania usługi (tj. udostępnienia materiałów, umożliwienia udziału w szkoleniu, sporządzenia potwierdzenia uczestnictwa, weryfikacji poziomu wiedzy oraz zadowolenia ze szkolenia) jest SECURITUM SZKOLENIA. Spółka ta przetwarza następujące kategorie danych osobowych uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, dane dotyczące aktywności podczas szkolenia poziom satysfakcji, adres IP, rodzaj i wersja urządzenia oraz przeglądarki, z jakich korzystasz podczas szkolenia. Możesz się z nią skontaktować poprzez wiadomość e-mail na adres: szkolenia@securitum.pl bądź telefonicznie pod numer: +48 (12) 352 33 82. Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Securitum SZKOLENIA sp. z o.o. oraz o przysługujących Ci jako podmiotowi danych prawach znajdziesz w Regulaminie i Polityce prywatności SECURITUM SZKOLENIA dostępnej tutaj.

c) odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

d) innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innej osoby fizycznej.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

8. Twoje uprawnienia

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 2 Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

a) Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania. ;

b) Prawo do wycofania zgody, w przypadkach gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.;

c) Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.;

d) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu Administratorowi, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.;

e) Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest, jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych;

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.;

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Polityka stosowania plików cookies i innych podobnych technologii

Strona wykorzystuje pliki cookies (niewielkie pliki tekstowe, które są obsługiwane przez Sklep i zapisywane na Twoim urządzeniu) i inne podobne technologie, w tym: narzędzia pochodzące od podmiotów trzecich, to jest od Google Inc. (Google Analytics, Google Ads).

Sklep używa wskazanych narzędzi dla różnych celów, w tym:

a) w zakresie niezbędnym do jej działania, to jest do zapewnienia funkcjonowania Sklepu (np. koszyka), dostosowania sposobu wyświetlania strony do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz wybranych przez nich ustawień;

b) w zakresie innym niż niezbędny, to jest do monitorowania i analizy w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Sklepu oraz możliwości poprawy jej funkcjonowania.

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

a) pliki cookies niezbędne do funkcjonowania Sklepu;

b) pliki cookies analityczne badające zachowanie użytkownika w ramach Sklepu;

c) funkcjonalne pliki cookies umożliwiające zapamiętanie ustawień wybranych przez użytkownika i personalizację (np. pod względem wybranego języka lub akceptacji ustawień w zakresie cookies);

d) pliki cookies stron trzecich – w wykorzystywanych urządzeniach mogą być również zapisywane pliki cookie innych podmiotów wskazanych powyżej.

Pliki cookies i inne stosowane przez nas narzędzia nie są używane w celu przetwarzania lub przechowywania danych osobowych i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje wyjątkowe, gdy dane zebrane za pomocą plików cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym Twoje uprawnienia, szczegółowo opisane zostały w odpowiedniej części Polityki Prywatności.

Sposoby wyłączenia plików cookies.

Wchodząc na stronę naszego Sklepu, masz możliwość wyrażenia zgody na wykorzystywanie plików cookies do celów innych niż niezbędne do działania strony Sklepu. Ponadto, każdy użytkownik może wyłączyć pliki cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę by samodzielnie każdorazowo akceptować cookies. Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla pliku cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu.

Jeśli korzystasz z komputera i najnowszej przeglądarki oraz chcesz usunąć pliki cookies, które są już umieszczone na komputerze, naciśnij jednocześnie CTRL + SHIFT + DELETE.

Jeśli klawisze skrótu nie działają w Twojej przeglądarce, odwiedź witrynę pomocy odpowiedniej przeglądarki:

· Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?Every=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

· Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

· Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

· Apple Safari

https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

· Windows Internet Explorer

https://support.microsoft.com/fil-ph/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Możesz także zainstalować: Google Analytics Opt-Out Browser Add-On.

Jeśli zdecydujesz się w ogóle nie akceptować plików cookies, możesz nadal odwiedzać naszą Stronę, jednak nie możemy wtedy zagwarantować optymalnego działania.

Masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz zainstalować rozszerzenie do przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem:

 https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en

Załącznik nr 2 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY/OBNIŻENIA CENY*

 
Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy/złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny 

Adresat: 

SECURITUM WYDAWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-441) przy ul. Siostry Zygmunty Zimmer 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044256, NIP: 6793270541 

Ja, niniejszym oświadczam o odstąpieniu od umowy/obniżeniu ceny* dotyczącym Produktów:

Nazwa Produktu:

  1. …………………….
  1. …………………….
  1. …………………….

Dane klienta:

  1. Imię:
  1. Nazwisko:
  1. Adres e-mail:
  1. Numer rachunku**:

Data złożenia Zamówienia: ………………………………

Numer Zamówienia: ………………………………

Przyczyna odstąpienia od umowy***/złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny*: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

________________________ ____________________________ 

miejscowość, data podpis Klienta 

* niepotrzebne skreślić 

** podać w wypadku, jeśli zapłata za zamówienie została dokonana w innej formie niż przelew z rachunku Klienta, a Klient życzy sobie zwrot na podanych w niniejszym dokumencie rachunek bankowy

*** wypełnić tylko w przypadku, gdy odstąpienie od umowy wynika z niezgodności Produktu z umową


Załącznik nr 3 do Regulaminu

Informacje o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

Podstawowymi zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, są w szczególności:

- możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;

- obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;

- możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie;

- możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

- sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phising, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;

- możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub "złośliwego" oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, niewchodzące w granice definicji wymienionych powyżej.

Ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.